Zľava!

CLEO DEZI,Čistiaci antibakteriálny prostriedok 10 l

40,00

VÝPREDAJ Zľava -30%

Na sklade

Kategórie: , Katalógové číslo: 0001

Popis

Popis produktu: CLEO DEZI čistiaci a dezinfekčný prostriedok Charakteristika: CLEO DEZI je kvapalný koncentrovaný čistiaci prostriedok. Obsahuje aniónové a neiónové tenzidy a anorganickú zlúčeninu chlóru. Ničí 99% baktérií. Použitie: Je určený na všetky umývateľné povrchy, čistenie podláh, obkladov, sanitárnych zariadení a kúpeľní – vane, umývadlá. Neriedený – intenzívna dezinfekcia: Záchodové misy a toalety (cca 80 ml) a nechajte pôsobiť 30 minút na likvidáciu baktérií, húb, vírusov a spór. Umývadlá: nalejte do odtoku a prepadu a nechajte 30 minút pôsobiť, potom dôkladne opláchnite. Riedený – dezinfekcia: Podlahy a pracovné plochy: prilejete 180 ml prípravku do 5 litrov vody. Nemusíte oplachovať. Nepoužívajte neriedený na podlahy. Výstražné upozornenia H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí. H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami Bezpečnostné upozornenia P101 – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku P102 –Uchovávajte mimo dosahu detí P301 + P312 – PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉINFORMAČNÉ CENTRUM, alebo lekára, tel. 02-547 741 66 (24 h denne) P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní P501 – Zneškodnite obsah a nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu, pokiaľ obsah nie je celkom spotrebovaný