HMYZ – DOBOL FUMIGÁTOR 10 G

16,56

Dobol fumigátor je vodou aktivovaná dymovnica určená na likvidáciu škodlivého hmyzu.

Nie je na sklade

Kategória:

Popis

Použitie: lietajúci hmyz: Komáre, Muchy, Osy, Väčšie druhy hmyzu     lezúci hmyz: Šváby, Mravce

Aplikácia: položením a aktivovaním

Dobol fumigátor je vodou aktivovaná dymovanica určená na likvidáciu škodlivého hmyzu.

Táto novinka umožňuje úplne vyhubiť hmyz rozptýlením suchého dymu, ktorý sa rýchlo rozširuje v ošetrovaných priestoroch. Veľmi jemné čiastočky dymu preniknú do každej štrbinky a ničia aj dobre schovaný hmyz bez nebezpečenstva požiaru alebo výbuchu.

Účinná látka:

cyfenotrín 72 g/kg

Dávkovanie

Lezúci hmyz a prachové roztoče (1 Dobol – 10 g) 

0 – 25 m2 (25 – 65 m3)

Lietajúci hmyz (1 Dobol – 10 )

35 – 65 m2 (90 – 170 m3)

Výhody:

– oneskorená difúzia aktívnej zložky umožňuje osobe vykonávajúcej fumigáciu vyhnúť sa kontaktu s dymom

– nezanecháva škvrny na stenách, textíliách a pod.

– je vhodný aj v priestoroch kde hrozí nebezpečenstvo ohňa, v priestoroch s prachovými časticami, knižniciach a pod.

Zmes je klasifikovaná ako:

Resp. Sens. 1 H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.

Eye Dam. 1 H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Aquatic Acute 1 H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Aquatic Chronic 1 H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Skin Irrit. 2 H315 Dráždi kožu.

STOT SE 3 H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest

———————————————————-

R41: Riziko vážneho poškodenia očí

R42: Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí

R50/53: Veľmi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia

———————————————————-

Upozornenie: Používajte biocídy bezpečným spôsobom! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.