MUCHY – Sheila RB1 – 200 g lietajúci hmyz

20,40

Sheila RB1 je granulovaný insekticídny prípravok určený na odstránenie muchy domácej v maštaliach a objektoch živočíšnej výroby.

Na sklade

Kategória: Katalógové číslo: SHEILA

Popis

Použitie lietajúci hmyz: Muchy  Aplikácia: posypom   Formulácia: granulat

Sheila RB1 je granulovaný insekticídny prípravok určený na odstránenie muchy domácej v maštaliach a objektoch živočíšnej výroby.

Je pripravený na okamžité použitie v miestach, kde sa často zdržiavajú zvieratá.

Výhody:

– aplikácia posypom

– bez vdychovania airosolových častíc

Dávkovanie:

200g na 100m2 plochy naniesť na rôznych miestach. V prípade potreby zopakujte po 2 až 3 týždňoch.

Účinná látka:

azametifos 10 g/kg

Zmes je klasifikovaná ako: 

Skin Sens. 1 H317 – Senzibilizácia – kožná, kategória nebezpečnosti 1

Aquatic Acute 1 H400 – Nebezpečné pre vodné prostredie – akútne nebezpečenstvo, kategória 1

Aquatic Chronic 3 H412 – Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 3

———————————————————-

R43 – Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou

N – Nebezpečný pre životné prostredie

R50/53 – Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia

———————————————————-

Upozornenie: Používajte biocídy bezpečným spôsobom! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.