Muchy – Twenty 1WP – 100 g Lietajúci hmyz

16,48

Twenty 1WP je insekticíd pre použitie v objektoch živočíšnej výroby proti muchám, predovšetkým proti muche domácej.

Na sklade

Kategória: Katalógové číslo: ONE1

Popis

Použitie: lietajúci hmyz: Muchy   Aplikácia: postrekom, náterom, alebo náterom na žlté panely

Formulácia: prášok na zriedenie

Twenty 1WP je insekticíd pre použitie v objektoch živočíšnej výroby proti muchám, predovšetkým proti muche domácej (musca domestica a fania canicularis) určený k aplikácii do miest, kde sa muchy hojne vyskytujú a mimo dosahu zvierat.

Účinná látka:

azamethipos 100 g / kg

Dávkovanie:

Postrekovanie: Na 40 m2 zrieďte 100 g Twenty 1WP v 800 ml vlažnej vody

Natieranie: Na 40 m2 zrieďte 100 g Twenty 1WP v 100 ml vlažnej vody

Natieranie na žlté panely: Na 40 m2 zrieďte 100 g Twenty 1WP v 32 ml vlažnej vody

Zmes je klasifikovaná ako:

Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) H332 – Akútna toxicita (inhalácia:prach,hmlu) Kategória 4

Skin Sens. 1 H317 – Senzibilizácia – kožná, kategória nebezpečnosti 1

Aquatic Acute 1 H400 – Nebezpečné pre vodné prostredie – akútne nebezpečenstvo, kategória 1

Aquatic Chronic 2 H411 – Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 2 

———————————————————-

Xn – Škodlivý

R20/22 – Škodlivý pri vdýchnutí a po požití

R43 – Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou

N – Nebezpečný pre životné prostredie

R50/53 – Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia

———————————————————-

Nežiaduce fyzikochemikálne účinky, účinky na ľudské zdravie a životné prostredie

Škodlivý pri vdýchnutí. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

———————————————————-

Používajte biocídy bezpečným spôsobom! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.